''this stop when no answer is fount why ?
DIM a$( 20 ) , b$( 20 ) , zin$( 50 , 3 )
CLS
PRINT "Blua Tigro"
PRINT "presents :"
PRINT "Dr. Eliza ."
PRINT "A.I. simulation of a psychiatrist ."
print "[ type without .,!?;: ]"
maxwoord = 1
WHILE a$( maxwoord - 1 ) <> "="
'spiegeldata inlezen
''read mirror data
READ a$ , b$
a$( maxwoord ) = a$
b$( maxwoord ) = b$
maxwoord = maxwoord + 1
WEND
maxzin = 1
WHILE zin$( maxzin - 1 , 0 ) <> "="
'sleutels en reactie zinnen inlezen
''read keys and reaction
FOR t = 0 TO 3
READ z$
zin$( maxzin , t ) = z$
NEXT t
maxzin = maxzin + 1
WEND
zin$ = "qq"
PRINT "Dokter Eliza is there ."
while zin$ <> ""
INPUT zin$
z$ = zin$
a = 0
zin$ = Lower$( zin$ + " " )
FOR t = 1 TO maxzin - 1
'alle sleutels langslopen
'loop al keys
IF INSTR( zin$ , zin$( t, 0 ) ) <> 0 THEN
'sleutel gevonden ?
'key fount ?
antwoord$ = zin$( t , INT( RND * 2.99 + 1 ) )
a = t
END IF
NEXT t
IF a = 0 THEN
'geen sleutel gevonden ?
'no key fount ?
IF mijn$ = "" THEN
'geen vorig bezit ?
'no item stored ?
t = 1
while word$( zin , t ) <> ""
t = t + 1
wend
IF word$( zin$ , t - 1 ) = "mijn" THEN
'bezit in zin ?
'item in sentence ?
mijn$ = word$( zin$ , t ) 'sla bezit op
END IF
SELECT CASE INT(RND * 4)
'reageer als niets is gevonden
'react when nothing fount
CASE IS = 0
PRINT "can you tel me more ?"
CASE IS = 1
PRINT "that is verry intresting ."
CASE IS = 2
PRINT "plaese eleborate on that ."
CASE IS = 3
PRINT "that is not seldom ."
END SELECT
ELSE
'reageer op laatste bezit en vergeet bezit
'react on last item and forget last item
PRINT "Before you told me about your "; mijn$ ; " ."
PRINT "Can you tel me more about your "; mijn$ ; " ?"
mijn$ = ""
END IF
else
IF RIGHT$( antwoord$ , 1 ) = "=" THEN
'reactiezin heeft aanhangsel
'reaction has mirror-part
antwoord$ = LEFT$( antwoord$ , LEN( antwoord$ ) - 1 )
'verwijder sleutel van zin
'remove key from sentence
zin$ = RIGHT$( zin$ , LEN( zin$ ) - LEN( zin$( a , 0 ) ) )
PRINT antwoord$;
'plak spiegel worden achter reactiezin
'te gebruiken voor vertaler
'paste mirror after reaction
'can be used for translator
t = 1
while word$( zin$ , t ) <> ""
'alle woorden uit zin
'al words out sentence
qq = 0
FOR e = 0 TO maxwoord
IF word$( zin$ , t ) = a$( e ) THEN
'is woord een spiegelwoord ?
'is word a mirror-word ?
PRINT b$( e ) + " ";
qq = 1
END IF
NEXT e
IF qq = 0 THEN PRINT word$( zin$ , t ) + " ";
t = t + 1
wend
PRINT "?"
ELSE
PRINT antwoord$
END IF
end if
wend
print "Bey bey ."
END
' mirror-data
'het is zeer warschijnlijk
'dat ik hier wat vergeten ben
'aub uitbreiden .
'it is posible that i forgot
'somthing here
'please expand
DATA "i" , "you" , "you" , "i"
DATA "mine","your","your","mine"
DATA "am","are","are","am"
DATA "=","="
' sleutel en zinnen data
' key and reaction data
'dit is het interesantste gedeelte
'this is the most intresting part
'en voor uitbreidig en verbetering vatbaar
'and must be expand en inproved
'een sleutel bestaat uit een of meer woorden
'a key exist out one or two words
'en heeft 3 reactie zinnen .
'and has 3 reaction sentences .
'als je de reactie zin met = laat eindigen
'if you end the sentence with a =
'plakt het progamma het
'the program wil paste
'gespiegelde gedeelte erachter
'the mirrored part behind it
'dan moet de sleutel wel in t begin
'then the key must be at the beginining
'van de zin staan
'of the sentence
DATA "naturly"
DATA "Are you always so sure ?"
DATA "Do you know for sure ?"
DATA "You are verry sure ."
DATA "computers"
DATA "Do you meen me too ?"
DATA "Do you have that more with computers ?"
DATA "All computers ?"
DATA "i have"
DATA "Why you have ="
DATA "Howlong you have ="
DATA "Do you often have ="
DATA "i am"
DATA "Are you often ="
DATA "Why you are ="
DATA "Howlong you are ="
DATA "i wish that"
DATA "Does it make a difference if ="
DATA "Why you wish that ="
DATA "Wish you often that ="
DATA "i think that"
DATA "Do you doubt that ="
DATA "Think you often that ="
DATA "Why you think that ="
DATA "i want"
DATA "Why you want ="
DATA "Do you often want ="
DATA "Howlong do you want ="
DATA "i hate"
DATA "Do you often hate ="
DATA "Why you hate ="
DATA "When you hate ="
DATA "i love"
DATA "Do you muth love ="
DATA "Why you love ="
DATA "Do you often love ="
DATA "=","=","=","="